Adatkezelési tájékoztató

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

A backpacker.hu weboldal tulajdonosa Vigh Borbála

Email cím: backpacker.hu@gmail.com

A. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
A backpacker.hu honlap megnyitása és használata kizárólag ebben a nyilatkozatban felsorolt kikötésekkel és feltételekkel, valamint a magyar jogszabályokkal összhangban engedélyezett. A honlap használatával a látogató elfogadja a nyilatkozatban rögzített feltételeket.

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
a) Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
b) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.
c) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
d) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
e) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is –adatok feldolgozását végzi.
f) Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő 2018. május 25-től a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelőtájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása alapján kezeli.

B. A HONLAPRA LÁTOGATÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A Honlapra történő látogatás során az Adatkezelő kezeli az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatait, melyek a Honlap igénybe vétele során keletkeznek és amelyeket az Adatkezelő a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek többek között, de nem kizárólagosan az Érintett a látogatásának dátuma és időpontja, aszámítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatottweboldal címe.
Az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere az Érintett belépésekor, illetve kilépésekor automatikusan naplózza. Az ily módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal -törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében az Érintett számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el, és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.
a) Az adatkezelés célja
A Honlapra látogató Érintettek részére történő információnyújtás, szolgáltatás teljesítése, testreszabott kiszolgálás, valamint a Honlap funkcionalitásának biztosítása.
b) Az adatkezelés időtartama
Az automatikusan rögzített naplózási, illetve technikai adatokat az Adatkezelő általműködtetett rendszer, a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezésének hiányában a naplózás utolsó időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

C. A Hírlevélre feliratkozók, A REPÜLŐJEGY KERESŐ SZOLGÁLTATÁS és a webshopban vásárlók SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A backpacker.hu weboldalon jelentkező Érintettek a következő adataikat adhatják meg az Adatkezelő részére: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. Adatait az Adatkezelő tárolja.

a) Az adatkezelés célja
A felvett adatokat az Adatkezelő hírlevél kiküldésre, szolgáltatás teljesítésére (megrendelt áru kézbesítése, repülőjegy kereső szolgáltatás igényének felmérésére és teljesítésére) használja.

b) Az adatkezelés időtartama
Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése a személyes adatok megadásával kezdődik és azoknak az eseményt követő 1 hónapig vagy az Érintett kérelmére bekövetkező törléséig tart.

D. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt személyes adatok biztonságát, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználásátés jogosulatlan megváltoztatását.

E. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az egy szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor.

F. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a vásárlás során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Még több kép az Instagramon

Kövess Instagramon